mapa Hosín Jihočeský kraj

Koncepce rozvoje školy 2020 - 2024

Děti učíme pro budoucnost nás všech. Jelikož chceme práci odvádět dobře a s přihlédnutím na budoucnost, je nutné se umět přizpůsobit a stále se rozvíjet. ZŠ a MŠ Hosín má obrovskou historii. Všichni ve škole se snažíme udělat pro vzdělání v naší škole maximum, aby naše škola měla i budoucnost.

 

1.   Východiska

2.    Vize

3.    Rozvoj sledovaných oblastí

a)     výchovně vzdělávací proces

b)     mimoškolní vzdělávání a aktivity

c)     IT

d)     materiální vybavení

e)     prezentace školy a vztahy s ostatními subjekty

4.     Závěr


 

1.    Východiska

 

Při tvorbě koncepce je vycházeno z těchto materiálů:

·       hospitační a kontrolní činnost vedení školy

·       výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy

·       rozbory a analýzy současného stavu s pracovníky školy

·       územní plán obce

·       hodnocení výsledků vzdělávání žáků: Výběrové zjišťování výsledků, vzdělávání ČŠI, Autoevaluační testování (ve spolupráci se školami v okolí)

 

2.  Vize

 

Základní vize vzdělávání v naší škole vychází:

a)     z obecných zásad pro vzdělávání v základních školách. Chceme umožnit žákům:

·       osvojit si  strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

·       podněcovat žáky k tvořivému myšlení

·       logickému uvažování a k řešení problémů

·       vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

·       připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

·       rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

·       učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

·       vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem - učit je žít společně s ostatními lidmi

·       pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní

·       a profesní orientaci

b)     z cílů vzdělávání, které jsou definovány v našem ŠVP.

·     poskytovat ucelené základní vzdělání bez výrazné preference určitých oborů

·     poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků

·     využívat efektivní metody výuky a projektové vyučování

·     vést žáky ke vzájemné spolupráci, pomoci, sounáležitosti a respektu

·     klást důraz na výuku cizích jazyků odpovídající současné době

·     vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií

·     podporovat zájmovou činnost žáků ve všech oblastech

·     věnovat stejnou péči nadaným dětem i dětem s výukovými obtížemi

·     prostřednictvím osvojení sportovních a pohybových dovedností vést žáky ke zdravému životnímu stylu

c)     naplnit maximální počet stanovených cílů

d)     vytvořit všem zdravé prostředí

e)     navázat na dobré tradice naší školy

f)      udržet vysoký standart naší výuky a výchovy dětí v naší škole

g)     uvědomit si i slabá místa a napravit je

 

 

3.    Rozvoj sledovaných oblastí

 

a)     výchovně vzdělávací proces

Analýza současného stavu

Pro naplnění vzdělávacích cílů je zpracován vlastní školní plán, který je průběžně aktualizován, dle požadavků změn v RVP. Ve zpětné vazbě od žáků, kteří odešli na II. stupeň, vnímáme velmi dobré hodnocení jejich výsledků. V minulých letech naši žáci získali výborné umístění
na uměleckých soutěžích, toto je však velmi závislé na přístupu jednotlivých žáků.

Celkově je výchovně vzdělávací proces na velmi dobré úrovni. Učitelé se snaží využívat efektivně rozmanité metody a formy práce, dostupné pomůcky a technické vybavení školy.

Koncepční záměry

V některých oblastech je RVP předimenzován, tím je ovlivněn i náš školní vzdělávací program. Primárním úkolem základní školy je důkladné osvojení základních znalostí a dovedností. Proto se zaměříme na rozumné a přiměřené množství probírané látky. Chceme, aby se výuka nestala pouhým výkladem nepřiměřeně obsáhlého učiva a žáci měli dostatek času k tomu, aby si nové vědomosti a dovednosti osvojit i v praktických činnostech.

V současné době, která je plná nových technologií, je vzdělávání v IT jednou z našich priorit,
ale nebude realizováno na úkor manuálních, sportovních či uměleckých dovedností.

Pro lepší zvládnutí prvního povinného cizího jazyka nabízíme dětem školy jazykové kurzy, které probíhají v prostorách naší školy.

 

            b) mimoškolní vzdělávání a aktivity

Analýza současného stavu

Mimoškolní vzdělávání a aktivity jsou realizovány prostřednictvím školní družiny a zájmovými kroužky. Škola je v této oblasti velmi aktivní a daří se vzbudit zájem žáků o mimoškolní aktivity. ŠD navštěvuje většina žáků 1. stupně. Každoročně je žákům nabízeno 7 zájmových aktivit.

Koncepční záměry

V následujících letech je potřeba tento vysoký standard udržet. Ve školní družině zachovat stávající osvědčené akce, ale připravovat i nové, které mohou vycházet i z podnětu dětí. Podporovány budou i kroužky umělecky zaměřené (výtvarné, hudební a recitační). Pro velký zájem o mimoškolní aktivitu budeme žádat o projekt EU na Školní klub.

 

c)     Informační technologie

Analýza současného stavu

Vybavení školy IT technikou je na slušné úrovni. V rámci projektu EU peníze školám bylo pořízeno 20 tabletů a 6 notebooků. Důležitým krokem je naučit aktivně pracovat IT technologiemi žáky i učitele. Někteří učitelé začínají pracovat v Office 2016. Také byli vyzváni k ověřování a využívaní zkušebních verzí e-učebnice Nová škola. Velmi se osvědčilo využití elektronických žákovských knížek a třídních knih.

Koncepční záměry

V následujících letech je nutno zmodernizovat zařízení ve třídách prvního stupně – zakoupit nové interaktivní systémy. Je nutno zkvalitnit PC ve sborovně, počítač bude zakoupen i pro využívání v ŠD. Je nutno udržovat kvalitu všech počítačů a aktualizací SW.

 

 

 

d)     materiální vybavení

Analýza současného stavu

Materiální vybavení školy je v současnosti na dobré úrovni. Díky podpoře zřizovatele, doplňkové činnosti a zapojení do dotačních projektů se daří pořizovat i nadstandardní zařízení a pomůcky. Proběhla výměna a modernizace učebnic pro většinu předmětů. Závažnější problémy se začínají objevovat v budově a v zařízení školy (např. lavice, elektroinstalace, požárně bezpečnostní zařízení, podlahy v učebnách…). Na ideální úrovni není ani nábytek pro děti ve třídách, ŠD i ŠJ.

Koncepční záměry

Škola bude ve spolupráci se zřizovatelem udržovat budovu i okolí školy v náležitém stavu. Průběžně bude obměňován školní nábytek ve kmenových třídách, ŠD a výdejny stravy. Bude podporována úprava prostoru za školu a ve školní zahradě. Zde se jeví vhodná spolupráce školní družiny, učitelů PV a TV. Větší pozornost bude potřebovat také údržba sportovního areálu, především hřiště s umělou trávou.

Vybavení a materiální řešení IT je popsáno výše, v bodu III.b.

e)     prezentace školy a vztahy s ostatními subjekty

Analýza současného stavu

Škola je zřizována obcí Hosín. Při škole je zřízena Školská rada a Dětská Filmová Univerzita. Spolupráce s těmito subjekty je na velmi dobré úrovni. Ke zlepšení komunikace s rodiči vedlo zřízení elektronických žákovských knížek. Výsledky školy jsou prezentovány na kvalitních webových stránkách, v tisku a televizním zpravodajství.

Koncepční záměry

Škola bude i nadále pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem, především na údržbě budovy a okolí školy. Bude poskytovat Školské radě i DeFU podporu v jejich práci. Pro jejich setkávání jim budou poskytnuty prostory i potřebné doklady.

Pro další zkvalitňování komunikace s rodiči budou zakupovány moderní moduly dmSofware. Nebudeme opomíjet ani osobní jednání s rodiči při třídních schůzkách a konzultačních hodinách, při kterých se budeme snažit budovat korektní vztahy s rodiči. Učitelé budou s rodiči projednávat případné problémy včas, aby se předcházelo závažnějším problémům.
Je potřebné informovat rodiče i o pozitivních věcech.

Dobrou prezentací školy jsou i kulturní vystoupení a jiné akce pro veřejnost.

 

4.    Závěr

Tato koncepce je dlouhodobější vizí školy. Její konkretizaci provádí krátkodobější prvky plánování - týdenní plány práce, roční plány práce, tematické plány, Plán ICT, Koncepce rozvoje ŠD. Pedagogičtí pracovníci byli s tímto dokumentem seznámeni na pracovní poradě dne 24. 1. 2020.

 

 

V Hosíně 24. 1. 2020 

 

                                                                                              ……………………………………………

  Mgr. Jan Čipera – ředitel ZŠ